Altron

Pomáháme vám v rámci přípravy a realizace investic naplnit vaše očekávání a dosáhnout stanovených cílů. Navrhujeme inteligentní budovy nebo technologické soubory, v rámci kterých integrujeme všechny důležité technologie a koordinujeme jejich využití v navrhovaném řešení tak, aby bylo dosaženo všech požadovaných parametrů současně s optimalizací investičních i budoucích provozních nákladů. Používáme energetické modelovaní a simulace s cílem přiblížit našim zákazníkům budoucí chování navržené budovy nebo souboru a předvídat tak důsledky návrhu na celý životní cyklus projektu a jeho dopady na životní prostředí. Cílem naší práce je dodat maximální kvalitu a zajisti pro naše klienty maximální užitnou hodnotu v rámci připravovaných investic.

Přehled služeb

Projektování

Projekční práce v oblasti datových center a souboru provozních technologií integrují kompletní podklady a požadavky od zadavatele s požadavky všech dotčených stran. Zkušený tým našich projektantů s autorizací projektuje jak nové komplexy „na zelené louce“, tak i úpravy stávajících.

 • úvodní konzultace
 • studie a vizualizace
 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • předávací a provozní dokumentace

V rámci služby zajišťujeme soulad se všemi místními předpisy a regulacemi. Během zpracování projektu respektujeme osvědčené postupy a mezinárodně uznávané standardy. Pravidelně reportujeme stav projektu a předkládáme k validaci dílčí návrhy.

CFD modelování

CFD modelování (výpočetní dynamika kapalin) prováděné s využitím špičkového software 6SigmaDCX zjednodušuje proces přípravy projektu a vy s jejím využitím můžete otestovat navržený systém chlazení ještě před samotnou realizací projektu.

Oponentura (odborné posouzení) projektové dokumentace

Oponentura (odborné posouzení) projektové dokumentace hodnotí předloženou projektovou dokumentaci s cílem posoudit srozumitelnost, jednoznačnost a dodržování předem definovaných standardů a norem v příslušném oboru. V rámci služby je prováděno hodnocení předložené dokumentace dle požadavků zákazníka – vnitřní standardy, zadání (SoR, RFP, ETR apod).

Autorský dozor

Autorský dozor je služba, která garantuje dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem, schvalování odchylek, změn a úprav. Zajišťuje odborné uvedení díla a jeho technických a technologických součástí do provozu, spolupráci při odevzdání a převzetí díla nebo jeho části. Poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních.

Technický dozor

Technický dozor je služba, která zajišťuje výkon některých specifických činností investora v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení. Jedná se zejména o kontrolu kvality provádění díla. Základním požadavkem je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby.

Zastoupení investora

Zastoupení investora garantuje včasné dokončení, odpovídající kvalitu a stanovenou cenu díla. Investor se tak může plně soustředit na svoji podnikatelskou činnost a řízení priorit a využívat tým kompetentních odborníků dodavatel služby.

 • příprava projektu a jeho fázování
 • projekční činnosti
 • inženýrské činnosti
 • výběr zhotovitele
 • technický dozor investora
 • autorský dozor
 • projektové řízení
 • řízení a/nebo koordinace nákupu
 • přejímací řízení
 • testování a uvedení do provozu
 • zkušební provoz
 • provozní dokumentace
 • definice servisního zajištění a plánu údržby
 • výběr servisní organizace

Reference

Naše vybrané reference v oblasti inženýrských služeb:

 • Seznam.cz – KOKURA
 • KyivStar – Ukrajina
 • SWAN – Slovensko
Sestavte si služby na míru