Altron

Prohlášení

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále také jako „Nařízení“) a platnými právními předpisy; Údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby Údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Nakonfigurovat vaše potřeby