Altron

Zajistíme provozní technologie přesně podle vašich potřeb. Ať už se jedná o vysokou dostupnost, možnost servisu za provozu, flexibilitu, nízké provozní náklady nebo dopad na životní prostředí.

Napájení elektrickou energií

Systémy napájení jsou základním kamenem každé technologie, a proto je vždy kladem zvláštní důraz na návrh a provoz těchto systémů. Staráme se, aby vaše kritické aplikace a technologie pracovaly vždy, když to potřebujete.

Naše řešení jsou komplexní, a zahrnují tak všechny systémy elektrické napájecí soustavy, ať už jsou to běžné zdroje, záložní zdroje, distribuční soustava, podpora řídících a monitorovacích systémů až po běžnou instalaci a osvětlení.

Vždy vnímáme vzájemnou souvislost s ostatními systémy budov, ať už jsou to systémy chlazení, vzduchotechniky, různé slaboproudé systémy, případně systémy zabezpečující fyzickou a požární bezpečnosti.

Typické technologie systému napájení:

 • VN rozvodny
 • transformátory VN/NN
 • NN distribuční rozvaděče od 10 000 A až po zásuvky pro připojení jednotlivých spotřebičů
 • VN a NN kabelové rozvody a podpůrné systémy
 • zdroje nepřerušeného napájení UPS od 1 kVA až po desítky MVA
 • motorgenerátory NN i VN
 • dynamické UPS systémy
 • automatizované STS a ATS systémy
 • běžná stavební elektroinstalace
 • systémy běžného a nouzového osvětlení
 • systémy uzemnění, pospojování a vf zemnění (pro telekomunikační účely)
 • systémy pro omezení a ochranu před přepětím
 • systémy pro ochranu před statickou elektřinou
 • hromosvody
 • systémy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
 • systémy nouzového odstavení (Central Stop a Total Stop)

Odvod tepla a udržování parametrů okolí (HVAC)

Systémy odvodu tepla představují kritický systém pro kvalitní aplikaci klíčových technologií ve zdravotnictví, průmyslu, obchodě i jinde. Většinou jsou také největším spotřebičem elektrické energie v soustavě (kromě technologie samotné).

Věnujeme velkou pozornost návrhu a provozu těchto systémů s ohledem na dostupnost, servisovatelnost za provozu a provozní náklady, zejména na elektrickou energii. Naším cílem je, aby vaše kritické systémy a technologie pracovaly v prostředí, které zaručuje jejich bezchybný provoz a dlouhou životnost při nejnižších provozních nákladech a nárocích na obsluhu, respektive údržbu. To vše nezávisle na nutnosti údržby těchto systémů anebo jejich případné poruše.

Naše řešení zahrnují všechny systémy používané pro účely udržování parametrů okolí a odvodu tepla, ať už jsou to klimatizační jednotky, jednotky přesné klimatizace, vzduchotechnika, vodou chlazené systémy nebo např. systémy pro udržování čistoty vzduchu. Všechny naše systémy zahrnují podporu řídících a monitorovacích systémů tak, aby bylo možno optimalizovat provoz těchto systémů při různých provozních podmínkách a situacích.

Do návrhů zahrnujeme vzájemnou souvislost s ostatními systémy budov, ať už jsou to systémy napájení nebo systémy zabezpečující fyzickou a požární bezpečnosti až po systémy řízení budov BMS.

Typické technologie systému odvodu tepla a udržování parametrů okolí:

 • systémy přesné klimatizace (DV, CW, hybridní systémy)
 • běžné klimatizační systémy (Split, VRV)
 • ekonomizéry provozu (vzduchové, vodní, chladivové)
 • rekuperační systémy
 • systémy pro přímé kapalinové chlazení
 • vzduchotechnické systémy pro hygienickou výměnu vzduchu (včetně VAV)
 • vzduchotechnické systémy pro požární a SHZ systémy
 • systémy pro vlhčení a odvlhčení vzduchu
 • systémy pro filtraci vzduchu
 • adiabatické předchlazovací systémy
 • systémy odvodu kondenzátu
 • systémy pro udržování přetlaků (ochrana před průnikem nečistot)
 • systémy detekce úniků chladících a jiných kapalin a plynů
 • systémy vytápění podpůrných prostorů
 • separační a podpůrné systémy pro efektivní vedení výměnu tepla

Systémy řízení a regulace (MaR)

Systémy řízení a regulace jsou dnes kritickým systémem pro dosažení prozvoní efektivity a snižování provozních nákladů.

Tyto systémy navrhujeme a provozujeme s ohledem na dostupnost a servisovatelnost samotných systémů řízení a regulace tak, aby byl za všech okolností zachován spolehlivý a ničím nerušený provoz kritických systémů

Zároveň je navrhujeme tak, abychom zabezpečili co nejspolehlivější provoz celku, bez nutnosti zásahů obsluhy a servisních techniků a eliminovali tak možné lidské chyby, které jsou dnes nejčastější příčinou výpadků kritických systémů.

Pomocí systému řízení a regulace zajišťujeme efektivní a úsporný chod podpůrných provozních technologií, zejména systémů napájení a odvodu tepla.

Naše systémy jsou založeny na modulární technologii, která zajišťuje vysokou dostupnost, servisovatelnost za provozu a také možnost rozšiřování nebo adaptace již instalovaných systémů.

Samozřejmostí našich systémů je grafické, plně intuitivní prostředí pro konfiguraci provozních parametrů a režimů. Typickými provozními režimy jsou režim vysoké dostupnosti, režim vysoké efektivity, režim optimální a režim uživatelský. Všechny naše systémy jsou plně integrovatelné jak se systémy BMS, tak monitoringem.

Typické technologie systému řízení a regulace:

 • systémy řízení běžných a záložních zdrojů napájení
 • systémy řízení a regulaci technologií chlazení
  • CRAC/CRAH
  • kondenzační jednotka
  • Chiller
  • oběhová čerpadla
 • systémy pro řízení a regulaci vzduchotechnických systémů (AHU jednotky, FCU, ventilátory)
 • systémy regulace množství chladícího vzduchu pro kritické technologie
 • řízení a optimalizace distribučních cest
 • řízení redundantního provozu kritických technologií
 • systémy pro výrobu a dodávku technologické vody
 • systémy pro řízení palivových systémů
 • systémy pro integraci dílčích systémů

Systémy fyzické bezpečnosti

Fyzická bezpečnost je nedílnou součástí provozních systémů. Nejedná se pouze o elektrické zabezpečovací systémy, ale o celkový koncept ochrany osob a majetku.

Systémy fyzické bezpečnosti jsou koncipovány na základě konkrétního typu budovy, použité technologie, prostředí a také zákazníka.

Připravujeme a realizujeme systémy navržené na míru, na základě hodnocení rizik a jejich relevance ke konkrétnímu místu a technologii. Máme vypracovaný systém hodnocení těchto rizik a také systém doporučení a konkrétních opatření na omezení těchto rizik. Připravíme koncept fyzické bezpečnosti objektu a ve spolupráci s vámi vybereme nejlepší kombinaci opatření.

Za důležitou součást systémů fyzické bezpečnosti z hlediska reálného provozu a reakcí na konkrétní situace, považujeme společnou integrační platformu se zabezpečeným grafickým a plně intuitivním prostředím pro konfiguraci a sledování všech bezpečnostních aspektů daného objektu. Naše platformy jsou plně integrovatelné jak se systémy BMS, tak s technologickým monitoringem.

Typické technologie systému fyzické bezpečnosti:

 • systém zónování objektu
 • systémy mechanických zábranných prostředků
 • systémy personální ochrany objektů
 • systémy elektrické a elektronické ochrany:
  • kamerové systémy včetně systémů nočního vidění
  • systémy elektrické kontroly vstupu včetně technologie PalmSecure®
  • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
  • plotové zabezpečovací systémy
  • brány a systémy sledování vozidel
  • systémy pro sledování osob a zařízení
  • systémy pro ochranu napadení ze vzduchu
  • zabezpečené komunikační systémy
  • interní navigační systémy
  • robotické systémy
 • systémy pro integraci bezpečnostních systémů

Systémy požární bezpečnosti

Požární bezpečnost v rámci komplexního řešení pro ochranu majetku a osob.

Vzhledem k značným hodnotám majetku a obsazenosti personálem je řešení požární bezpečnosti jednou z priorit takovýchto objektů. Případný požár může mít vliv na provoz kritických technologií, tedy na kontinuitu vašeho podnikání.

Máme dlouholeté zkušenosti s návrhem, realizací a provozem různých typů technologií a rádi Vám doporučíme optimální řešení. Vypracujeme Vám Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) jakožto základní dokument pro přípravu projektové dokumentace výstavby či rekonstrukce objektu

Typické technologie systému požární bezpečnosti:

 • požární oddělení prostor
 • požárně bezpečnostní zařízení
 • systémy detekce požáru včetně systémů včasné detekce (VESDA)
 • elektrická požární signalizace a napojení na PCO
 • manuální hlásiče
 • evakuační rozhlas a opticko-akustická signalizace
 • systémy odtahu kouře
 • stabilní hasící zařízení:
  • sprinklery
  • plynová hasící zařízení s přírodními plyny
  • plynová hasící zařízení s chemickými plyny
  • oěnové hasící systémy
  • aerosolové hasící systémy
  • eystémy s vysokotlakou vodní mlhou
 • ruční hasící systémy a přístroje

Klíčové vlastnosti

Naše systémy se vyznačují přípravou na automatizaci procesů a budov pomocí pokročilých systémů managementu a řízení tak, aby naplnily všechny současné a budoucí požadavky včetně nezbytné provozní flexibility a efektivity.

Vysoce účinné

 • Použití vysoce efektivních technologií a principů
 • Pokročilé systémy regulace a řízení s automatickou adaptací na aktuální provozní podmínky
 • Provozní technologická flexibilita pro optimalizaci provozu jednotlivých technologií
 • Provozní systémy pro management celého provozu

Provozně úsporné

 • Minimalizace provozních nákladů na energie je pro nás samozřejmostí
 • Postaráme se o minimalizace nákladů na ostatní provozní materiál a zdroje (voda, topení, provozní kapaliny)
 • Minimalizujeme náklady na provozní údržbu a obnovu díky provozním plánům a vybraným technologiím a řešením

Uplatňujeme nejvyšší standardy na bezpečnost osob a majetku v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Sestavte si služby na míru