Altron

Přehled služeb

Instalace

Pro to, aby technologie plnila spolehlivě svoji funkci v požadované kvalitě, dostupnosti a efektivitě je nutné technologii správně nainstalovat. Služba nespočívá pouze v samotné instalaci, ale také v posouzení připravenosti související infrastruktury a její případné úpravě pro správné provedení samotné instalace. Služba je zajišťována zkušeným týmem, který disponuje dlouhodobými zkušenostmi a je tak schopen zajistit odborně správné provedení instalačních prací, které jsou podmínkou pro převzetí záruk za instalovanou technologii.

Oživení (Start-up)

Správné spuštění nového zařízení včetně jeho řádného nastavení je zcela zásadní pro jeho spolehlivost a efektivitu. Služba spočívá v oživení technologie a správném nastavení všech parametrů vzhledem k zapojení technologie, okolní infrastruktury a v neposlední řadě požadovanému provoznímu režimu technologie. Start-up je prováděn certifikovanými techniky, kteří disponují všemi prostředky (HW i SW) pro řádné a odborné provedení služby. Start-up je ze strany všech výrobců nezbytnou podmínkou pro garance záruk za dodávaná zařízení.

Testování

Služba testování spočívá v řádném vyzkoušení všech předem definovaných funkčních parametrů a vlastností určité technologie vzhledem k různým provozním stavům samotné technologie i celé technologického souboru v rámci infrastruktury. Pro jednotlivé technologie jsou definovány testovací scénáře sloužící k ověření parametrů a očekávané modely reakce celého souboru pro simulace provozních stavů. Samotné testování je vždy prováděno zkušenými odborníky a je detailně sledováno, zaznamenáno a následně vyhodnoceno. Případně jsou stanoveny nezbytné úpravy testovaných technologiích a plán dalšího testování. Správně provedené testování zvyšuje dostupnost a spolehlivost technologie, potažmo infrastruktury jako celku a usnadňuje následný provoz technologií.

FAT – Factory Acceptance Test se provádí u výrobce před odesláním a dokládá, že je dané zařízení připraveno k instalaci. Správně provedené FAT vedou k výrazné redukci potencionálních problémů při instalaci zařízení.

SAT – Site Acceptance Test se provádí v místě instalace technologie a dokládá, že systém je správně vyroben, nainstalován a propojen s ostatními systémy a zařízeními.

Zkušební provoz

I přes odborně provedenou instalaci jednotlivých technologií, jejich oživení a testování, není možné komplexní technologické soubory řádně nastavit a otestovat v jednotlivých provozních stavech bez zkušebního provozu. Služba zkušebního provozu slouží ke komplexnímu plánovanému testování v běžných i mimořádných provozních stavech, zjištění reakce celého systému na tyto provozní stavy a porovnání skutečného chování soustavy s předpoklady, případně pak k úpravě nastavení celku nebo jednotlivých částí. V rámci zkušebního provozu jsou kromě testování prováděna dle plánu specializovaná měření. Výstupem služby je infrastruktura řádně otestovaná a připravená na produkční fázi životního cyklu.

Uvedení do provozu

Komplexní služba, která spojuje instalaci technolgií, jejich řádné oživení (Start-Up), testování jednotlivých technologií i komplexní testování celého technologického souboru až po předání převzetí technologie či souboru technologií k užívání. Jednotlivé části služby mají daý rozsah a předem definované vstupní a výstupní parametry. Tyto parametry jsou specifikovány v rámci projektové dokumentace a plánu jednotlivých částí služby. Sleduje se zejména soulad s projektovou dokumentací a specifikacemi jednotlivých zařízení, správná instalace, oživení a nastavení technologií a schopnost technologického souboru a jeho části naplnit očekávanou funkcionalitu a dosáhnout definovaných parametrů ve všech provozních stavech.

Sestavte si služby na míru