Menu

Podmienky používania

Všeobecné zmluvné podmienky
Pokračovaním používania týchto stránok potvrdzujete, že prijímate všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú načrtnuté nižšie. Ak neprijímate tieto všeobecné zmluvné podmienky, musíte túto webovú stránku okamžite opustiť.

Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek otázky či sťažnosti, prosím, kontaktujte nás e-mailom na altron@altron.sk.

Vlastníctvo materiálu a licenčné podmienky
Tieto webové stránky a materiály v nej sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími právami a zákonmi o duševnom vlastníctve po celom svete a sú vlastnené alebo licencované spoločnosťou Altron SK, a.s. a/alebo tretími stranami. Máte dovolené zobraziť materiály na tejto webovej stránke na obrazovke počítača alebo mobilnom telefóne. Môžete ich stiahnuť a vytlačiť kópiu pre vašu osobnú potrebu, ak nebudete upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah či časť webovej stránky bez nášho súhlasu. Ďalej tiež nesmiete meniť či odstrániť žiadne autorské práva, ochrannú známku alebo akékoľvek iné oznámenia o vlastníctve.

Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že nepoužijete tieto webové stránky, alebo akýkoľvek materiál na nich, na nasledujúce účely:

 • akékoľvek nezákonné účely alebo porušenie platných právnych predpisov
 • komerčné využitie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu
 • cielené rokovania či správanie, ktoré by robilo zlý alebo zavádzajúci dojem z našej firmy, našich zamestnancov alebo našich služieb
 • použitie, nahrávanie či vysielanie
 • akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, urážlivý, obscénny alebo inak nelegálny, ktorý urazí alebo zapríčiní úzkosť osoby, a ktorý môže ovplyvniť či porušiť práva akejkoľvek inej osoby
 • akékoľvek zariadenie, softvér, zložka alebo mechanizmus, ktorý môže narušiť riadne fungovanie tejto webovej stránky alebo našich systémov
 • výkon čohokoľvek, čo by narušovalo alebo prerušovalo fungovanie tejto webovej stránky alebo našej služby
 • podpora alebo povolenie iným vykonávať čokoľvek z vyššie spomenutého.

Vhodnosť materiálov
Neposkytujeme žiadnu záruku, že materiály poskytované a dostupné na našich webových stránkach sú vhodné pre vaše požiadavky, alebo že budú bezpečné, bez chýb či vírusov. Za tieto materiály nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Dostupnosť webových stránok
Táto webová stránka je poskytovaná zdarma. Nemôžeme zaručiť, že bude fungovať bez prerušenia alebo bez chýb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia alebo akýchkoľvek záväzkov zmeniť, pozastaviť alebo vybrať celý obsah alebo akúkoľvek časť webových stránok.

Ochrana
Internetové prenosy nie sú nikdy kompletne súkromné ​​a bezpečné. Preto akákoľvek správa alebo informácia, ktorú nám pošlete z tejto webovej stránky, môže byť zachytená a potenciálne prečítaná inými osobami. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prenosy, ktoré nám pošlete, a vy tak robíte výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odkazy z webových stránok
Môže sa stať, že budeme z času na čas poskytovať odkazy z tejto webovej stránky na iné webové stránky, ktoré sú vlastnené a operované tretími stranami. Tieto odkazy sú poskytované len pre vaše pohodlie a my nad nimi nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Presnosť informácií
Staráme sa o to, aby všetky informácie dostupné na našich webových stránkach boli správne. Informácia pri výstupoch sa postupne vyvíja a môže sa stať, že informácie, ktoré umiestnime na stránky, budú zastarané. Vyhradzujeme si právo tieto informácie kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek informačné bulletiny, blogy alebo ďalšie jednotky poskytujúce informácie boli vytvorené len pre všeobecný záujem, nenahrádzajú konkrétne odborné poradenstvo a nemali by sa tak ani využívať.

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Altron SK, a.s. nezaručuje ani nepotvrdzuje, že materiál na tejto webovej stránke je správny, kompletný alebo aktuálny, alebo že táto webová stránka bude bez závad či vírusov.

Nič z obsahu na týchto stranách by sa nemalo vykladať ako právne, finančné alebo odborné poradenstvo. Podrobné odborné poradenstvo by malo byť zaistené pred prijatím akýchkoľvek opatrení alebo rokovaní na základe akýchkoľvek informácií alebo materiálu obsiahnutého na týchto webových stránkach.

Zodpovednosť za naše chyby
Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu či škodu v zmluve, nedbalosť či iné, keď:

 • nedochádza k porušeniu zákonnej povinnosti, ktorú voči vám máme
 • táto strata či poškodenie nie je rozumne predvídateľným výsledkom takéhoto porušenia
 • akákoľvek strata či poškodenie (alebo nárast v stratách alebo škodách) je výsledkom porušenia týchto všeobecných zmluvných podmienok z vašej strany
 • nič z týchto Všeobecných zmluvných podmienok nevylučuje alebo neobmedzuje našu zodpovednosť za podvodné skreslenie či smrť alebo osobné zranenie spôsobené našou nedbalosťou
 • nič z týchto Všeobecných zmluvných podmienok neovplyvní vaše zákonné práva.

Práva tretích strán
Nič z týchto Všeobecných zmluvných podmienok nepriznáva a nie je určené na príjem akejkoľvek tretej strany. Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Všeobecných zmluvných podmienok, nemá žiadne právo na ich vymáhanie.

Zrieknutie sa práva
Žiadne oneskorenie alebo rozhodnutie nevymáhať právo na základe týchto Všeobecných zmluvných podmienok bude znamenať zrieknutie sa práva takto urobiť. Tiež neovplyvní práva v súlade s akýmkoľvek následným porušením.

Rozhodné právo
Tieto Všeobecné obchodné podmienky podliehajú zákonom Slovenskej republiky a každý z nás sa týmto zaväzuje k bezvýhradnej jurisdikcii slovenských súdov.

Vyhradzujeme si právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Ak je zverejnená nová verzia na tejto stránke, vchádza do platnosti okamžite.

Ak budete používať túto webovú stránku po tom, čo boli zmenené Všeobecné obchodné podmienky, vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní novými Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Máte dotaz? Napíšte nám