Menu

Služby

Kvalitné a komplexné služby pre spoľahlivý technický chod vašej spoločnosti

Každý deň pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie pochopili fungovanie vašej spoločnosti. Chceme spoznať vaše potreby a riešiť vaše problémy. Preto ku každému projektu pristupujeme komplexne.

Keď služby, tak komplexné. Chceme, aby ste mali k dispozícii všetko, čo budete potrebovať.

Petr Ding,
riaditeľ servisu

Prehľad základných služieb

Viac informácií

Professional Services

 • Konzultačné služby
 • Technologické poradenstvo
 • Stratégia
 • Štúdia uskutočniteľnosti

 

Realizačné služby

 • Projektové riadenie
 • Inštalácia
 • Oživenie (Start-up)
 • Testovanie FAT – Factory Acceptance
 • Test SAT – Site Acceptance
 • Test skúšobnej prevádzky
 • Uvedenie do prevádzky

 

Inžinierske služby

 • Projektovanie
 • CFD modelovanie
 • Oponentúra (odborné posúdenie) projektovej dokumentácie
 • Autorský dozor
 • Technický dozor

 

Servis a údržba

 • Preventívna údržba
 • Poruchový servis
 • Servisné plány
 • Školenie prevádzkového personálu

Zavrieť

Zastúpenie investora

Viac informácií

Vďaka zastúpeniu investora vám garantujeme včasné dokončenie, zodpovedajúcu kvalitu a dodržanie stanovenej ceny diela. Investor sa tak môže plne sústrediť na svoju podnikateľskú činnosť a riadenie priorít.

Typické činnosti

 • Príprava projektu a jeho fázovanie
 • Projekčné činnosti
 • Inžinierske činnosti
 • Výber zhotoviteľa
 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor
 • Projektové riadenie
 • Riadenie a/alebo koordinácia nákupu
 • Preberacie konanie
 • Testovanie a uvedenie do prevádzky
 • Skúšobná prevádzka
 • Prevádzková dokumentácia
 • Definícia servisného zabezpečenia a plánu údržby
 • Výber servisnej organizácie

Zavrieť

Certifikácia

Viac informácií

Cieľom certifikácie je eliminácia rizík, dosiahnutie očakávaných parametrov v oblasti dostupnosti a efektivity prevádzky a optimalizácia prevádzkových nákladov.

Analyzujeme a kontrolujeme všetky kľúčové prvky vášho dátového centra pre zistenie zhody s definovanými priemyselnými štandardmi UPTIME Institute a ANSI/TIA-942. Certifikáciou dátového centra zistíme, či bolo zrealizované v súlade s navrhovaným zámerom definovaným certifikovanou projektovou dokumentáciou, a či je prevádzkované podľa príslušných štandardov a odporúčaní. Certifikácia tiež preverí, či je dátové centrum schopné splniť požiadavky na definovanú dostupnosť, kapacitu a efektivitu prevádzky, dodržiavanie a kvalitu procesov, postupov a plánov pre riadenie, prevádzku, údržbu, školenia personálu a pod.

 

Špecifikácia služby

 • Certifikácia dátových centier podľa UPTIME Institute
 • Certifikácia dátových centier podľa ANSI/TIA-942
 • Certifikácia dátových centier podľa UL3223
 • Certifikácia dátových centier podľa ALTRON Best Practises

Zavrieť

Critical Facility Management

Viac informácií

Služba garantuje maximálnu dostupnosť kritickej lokality, trvalé znižovanie prevádzkových nákladov a zabezpečenie očakávanej kvality prevádzky. Vďaka svojim profesionálnym skúsenostiam v oblasti dátových centier sme vytvorili unikátnu metodiku služby CFM a jej centrum excelentnosti. Zákazníkom ponúkame škálovateľnú službu detailne zodpovedajúcu ich potrebám.

 

Typické činnosti

Servisné centrum

 • Nepretržitá prevádzka v režime 24 × 365
 • Evidencia a správa všetkých incidentov (Ticketing)
 • Riadenie zmien, správa požiadaviek a problémov
 • Centrálny bod pre komunikáciu so zákazníkmi a pre plánovanie a riadenie kapacít
 • Prístup cez portál, e-mail, mobilnú aplikáciu alebo telefón
 • Nepretržitý vzdialený dohľad
 • Call centrum

Centrum excelentnosti

 • Prevádzkoví manažéri s dlhoročnými skúsenosťami
 • Servisní technici s certifikáciou na jednotlivé technológie
 • Pravidelné prevádzkové audity
 • Plány činností – denné, týždenné, mesačné, štvrťročné, polročné, ročné
 • Prevádzkové a eskalačné plány
 • Prevádzkové denníky, logy udalostí,
 • Plány školení
 • Bezpečnostné postupy

Zabezpečenie a riadenie základných činností

 • Napájanie elektrickou energiou vrátane záložného a náhradného napájania
 • Systémy pre odvod tepla a udržiavanie parametrov okolia (vzduchotechnika, chladenie)
 • Riadenie (MaR)
 • Monitoring
 • Fyzická a požiarna bezpečnosť
 • Fyzická a sieťová infraštruktúra
 • Ostatné technologické súbory a zariadenia

Riadenie subdodávateľov

 • Klient zostáva zadávateľom zmluvy, my preňho pracujeme v pozícii agenta
 • Usmerňovanie tretích strán v rámci dodávok ich servisu a údržby
 • Pomoc pri uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi
 • Pomoc pri výberových konaniach pre výber subdodávateľov

Zavrieť

Máte dotaz? Napíšte nám