Menu

Technologická infraštruktúra

Spoľahlivé a efektívne čiastkové riešenia sú základom kvalitného celku

Postavíme vám maximálne výkonné a efektívne technologické zázemie s minimálnym vplyvom na životné prostredie, ktoré bude do detailov vyhovovať vašim potrebám.

Systémy navrhujeme a prevádzkujeme s ohľadom na ich dostupnosť a servisovateľnosť. Modulárna technológia našich systémov tiež umožňuje rozširovanie alebo adaptáciu už existujúcich systémov.

Sme vlastne obyčajní elektrikári a chladiari, ale špecializujeme sa na riešenia, ktoré ostatní považujú za nemožné.

Pavel Herout,
obchodný riaditeľ

Napájanie

Viac informácií

Systémy napájania sú základným stavebným kameňom každej technológie, preto vždy kladieme špeciálny dôraz na ich optimálny návrh. Naše riešenia zahŕňajú všetky systémy elektrickej napájacej sústavy – od bežného zdroja cez záložné zdroje, distribučnú sústavu a podporu riadiacich a monitorovacích systémov až po bežnú inštaláciu a osvetlenie.

Typická technológia systému napájania

 • VN rozvodne
 • Transformátory VN/NN
 • NN distribučné rozvádzače od 10 000 A až po zásuvky pre pripojenie jednotlivých spotrebičov
 • VN a NN káblové rozvody a podporné systémy
 • Zdroje neprerušeného napájania UPS od 1 kVA až po desiatky MVA
 • Motorgenerátory NN aj VN
 • Dynamické UPS systémy
 • Automatizované STS a ATS systémy
 • Bežná stavebná elektroinštalácia
 • Systémy bežného a núdzového osvetlenia
 • Systémy uzemnenia, pospájania a vf uzemnenia (pre telekomunikačné účely)
 • Systémy pre obmedzenie a ochranu pred prepätím
 • Systémy pre ochranu pred statickou elektrinou
 • Bleskozvody
 • Systémy pre napájanie požiarno-bezpečnostných zariadení
 • Systémy núdzového odstavenia (Central Stop a Total Stop)

Zavrieť

Chladenie

Viac informácií

Udržanie stabilných vonkajších podmienok je pre prevádzku vašich technologických systémov kľúčové. Naše riešenia zahŕňajú všetky systémy používané na udržanie potrebnej teploty a parametrov prostredia, ako napríklad čistota vzduchu.

Typické technológie systému odvodu tepla a udržiavania parametrov okolia

 • Systémy presnej klimatizácie (DV, CW, hybridné systémy)
 • Bežné klimatizačné systémy (Split, VRV)
 • Ekonomizéry prevádzky (vzduchové, vodné, chladivové)
 • Rekuperačné systémy
 • Systémy pre priame kvapalinové chladenie
 • Vzduchotechnické systémy pre hygienickú výmenu vzduchu (vrátane VAV)
 • Vzduchotechnické systémy pre požiarne a SHZ systémy
 • Systémy pre zvlhčenie a odvlhčenie vzduchu
 • Systémy pre filtráciu vzduchu
 • Adiabatické predchladzovacie systémy
 • Systémy odvodu kondenzátu
 • Systémy pre udržiavanie pretlakov (ochrana pred prienikom nečistôt)
 • Systémy detekcie úniku chladiacich a iných kvapalín alebo plynov
 • Systémy vykurovania podporných priestorov
 • Separačné a podporné systémy pre efektívnu výmenu tepla

Zavrieť

Systémy riadenia

Viac informácií

Systémy riadenia (meranie a regulácia) sú kľúčové pre dosiahnutie prevádzkovej efektivity a znižovanie prevádzkových nákladov. Ponúkajú grafické, plne intuitívne prostredie pre konfiguráciu prevádzkových parametrov a režimov, predovšetkým režim vysokej dostupnosti či efektivity, alebo optimálny či užívateľský režim. Všetky naše systémy sú plne integrovateľné so systémami BMS aj s monitoringom.

Typické technológie systému riadenia

 • Systémy riadenia bežných a záložných zdrojov napájania
 • Systémy pre riadenie a reguláciu technológií chladenia
 • CRAC/CRAH
 • Kondenzačná jednotka
 • Chiller
 • Obehové čerpadlá
 • Systémy pre riadenie a reguláciu vzduchotechnických systémov (AHU jednotky, FCU, ventilátory)
 • Systémy regulácie množstva chladiaceho vzduchu pre kritické technológie
 • Riadenie a optimalizácia distribučných ciest
 • Riadenie redundantnej prevádzky kritických technológií
 • Systémy pre výrobu a dodávku technologickej vody
 • Systémy pre riadenie palivových systémov
 • Systémy pre integráciu čiastkových systémov

Zavrieť

Monitoring

Viac informácií

Máme pre vás riešenia vhodné pre malé serverovne aj veľké dátové centrá, technologické celky aj siete jednotlivých senzorov (IoT). Získate vďaka nim okamžitý prehľad o stave technológií, bezpečnosti, senzoroch prostredia a ďalších podporných systémoch. Umožňujú spätné analýzy všetkých dát a udalostí a interoperabilitu s ďalšími systémami.

Vlastnosti

 • Real-time/near-time monitorovací systém
 • Rýchla odozva, stabilita a integrované funkcie riadenia vďaka použitej platforme
 • Škálovateľnosť a modularita jadra systému
 • Identifikácia opakovaných negatívnych trendov prostredníctvom sofistikovanej analýzy dát
 • Zjednodušené plánovanie & management vďaka analytickým funkciám nad dynamicky meranými hodnotami, trendmi (PUE, zaťaženie, kapacita zdrojov atď.)
 • Jednoduchá integrácia s DCIM modulmi
 • Intuitívna obsluha a užívateľsky prívetivé prostredie
 • Implementácia plne prispôsobená individuálnym požiadavkám klienta
 • Prepojenie s IT a priemyselnými monitorovacími a riadiacimi systémami, otvorené API

Výhody

 • Optimalizácia prevádzkových nákladov
 • Vyššia dostupnosť kritickej infraštruktúry
 • Súlad s procesmi a certifikáciou (napr. ITIL)
 • Personalizované ovládanie celého systému
 • Otvorenosť a bezpečnosť riešenia
 • Vysoká flexibilita riešenia
 • Rozširovanie a upgrade systému za plnej prevádzky
 • Možnosť neobmedzenej integrácie s ľubovoľnými technológiami, senzormi a prvkami

Zavrieť

Fyzická bezpečnosť

Viac informácií

Systémy fyzickej bezpečnosti vždy navrhujeme a realizujeme na mieru, a to na základe systému hodnotenia rizík a ich relevantnosti ku konkrétnemu miestu a technológiám. Pripravíme vám koncept fyzickej bezpečnosti objektu a odporúčania na obmedzenie rizík. V spolupráci s vami vyberieme tú najlepšiu kombináciu opatrení.

Typické technológie systému fyzickej bezpečnosti

 • Systém zonácie objektu
 • Systémy mechanických zábranných prostriedkov
 • Systémy personálnej ochrany objektov
 • Systémy elektrickej a elektronickej ochrany
 • Kamerové systémy vrátane systémov nočného videnia
 • Systémy elektrickej kontroly vstupu vrátane technológie PalmSecure®
 • Poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy
 • Plotové zabezpečovacie systémy
 • Brány a systémy sledovania vozidiel
 • Systémy pre sledovanie osôb a zariadení
 • Systémy pre ochranu napadnutia zo vzduchu
 • Zabezpečené komunikačné systémy
 • Interné navigačné systémy
 • Robotické systémy
 • Systémy pre integráciu bezpečnostných systémov

Zavrieť

Požiarna bezpečnosť

Viac informácií

Požiarna bezpečnosť je dôležitou súčasťou komplexného riešenia ochrany majetku a osôb. Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby (PBRS) je tiež nevyhnutným dokumentom pre prípravu projektovej dokumentácie výstavby či rekonštrukcie objektu.

Typické technológie systému požiarnej bezpečnosti

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Požiarno-bezpečnostné zariadenia
 • Systémy detekcie požiaru vrátane systémov včasného zistenia (VESDA)
 • Stabilné hasiace zariadenia
 • Sprinklery
 • Plynové hasiace zariadenia
 • Penové hasiace sytémy
 • Aerosólové hasiace systémy
 • Systémy s vysokotlakovou vodnou hmlou
 • Systémy odťahu dymu
 • Ručné hasiace systémy a prístroje
 • Evakuačný rozhlas a opticko-akustická signalizácia

Zavrieť

Sieťová infraštruktúra

Viac informácií

S ohľadom na vaše požiadavky, špecifiká objektu a bezpečnostné aspekty navrhneme základnú topológiu systému sieťovej infraštruktúry. Naplánujeme vyčlenenie priestorov pre jednotlivé systémy, dimenzovanie, umiestnenie a koordináciu trás a presné umiestnenie koncových zásuviek, rackov a stojanov.

V prípade dátových centier, kde sieťová infraštruktúra tvorí kritickú súčasť technológií, zvyčajne integrujeme 3 druhy dátových sietí:

 • Produkčná dátová sieť určená pre samotné produkčné ICT, ktoré je na nej kriticky závislé
 • Technologická dátová sieť pre kritické systémy prevádzkových technológií
 • Bežná kancelárska dátová sieť, ktorá slúži ostatným nekritickým prevádzkovým systémom

Typické technológie sieťovej infraštruktúry

 • Optické káble zvárané a predkonektorované
 • Metalické káble zvárané a predkonektorované
 • Patch panely optické a metalické
 • Patch kordy optické a metalické
 • Panely ODM a ODF
 • Systémy pre trasovanie optických káblov
 • Systémy pre trasovanie metalických káblov
 • Systémy pre manažment sieťovej infraštruktúry

Zavrieť

Fyzická infraštruktúra

Viac informácií

Pri realizácii fyzického zázemia pre vaše technologické systémy berieme do úvahy nielen vaše požiadavky, ale aj špecifiká objektu či bezpečnostné aspekty.

Typické technológie fyzickej infraštruktúry

 • Technologické zdvojené podlahy
 • Technologické podhľady
 • Technologické stojany a skrine (rozvádzače a racky pre ICT, batériové stojany a pod.)
 • Systémy pre oddelenie chladiaceho vzduchu (napr. systém na teplú a studenú uličku rackov ICT)
 • Oceľové podporné konštrukcie (pre vnútorné a vonkajšie chladiace jednotky, rozvádzače, potrubia, výfukové a VZT systémy)
 • Zdvíhacia a manipulačná technika
 • Antivibračné a protihlukové opatrenia

Zavrieť

Systémová integrácia

Viac informácií

Ide o proces prepájania rôznych subsystémov, napríklad napájania, chladenia a podobne, do jedného funkčného celku. Jednotlivé subsystémy majú vzájomné väzby definované projektovou dokumentáciou. Komunikujú buď vzájomne medzi sebou, alebo centrálne na platforme centrálneho systému riadenia (BMS).

Cieľom integračného procesu je:

 • Maximálna efektivita, dostupnosť a bezpečnosť celku
 • Kompatibilita a prepojenie jednotlivých subsystémov
 • Harmonizácia jednotlivých subsystémov tak, aby ich vzájomná interakcia zodpovedala projektovej dokumentácii celku
 • Optimálne fungovanie jednotlivých subsystémov

Zavrieť

Máte dotaz? Napíšte nám