Menu

Technologická infrastruktura

Spolehlivá a efektivní dílčí řešení jsou základem kvalitního celku

Postavíme vám maximálně výkonné a efektivní technologické zázemí s minimálním dopadem na životní prostředí, které bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Systémy navrhujeme a provozujeme s ohledem na jejich dostupnost a servisovatelnost. Modulární technologie našich systémů umožňuje rozšiřování nebo adaptaci již zrealizovaných technologických souborů.

Jsme vlastně obyčejní elektrikáři a chlaďaři, ale specializujeme se na řešení, o kterých ostatní tvrdí, že nejsou možná.

Pavel Herout,
obchodní ředitel

Napájení

Více informací

Systémy napájení jsou základním stavebním kamenem každé technologie, proto je vždy kladem zvláštní důraz na jejich optimální návrh. Naše řešení zahrnují všechny systémy elektrické napájecí soustavy – od připojení na veřejnou síť přes záložní a náhradní zdroje, distribuční soustavu až po podporu řídících a monitorovacích systémů.

Typické technologie systému napájení

 • VN rozvodny
 • Transformátory VN/NN
 • NN distribuční rozvaděče od 10 000 A až po zásuvky pro připojení jednotlivých spotřebičů
 • VN a NN kabelové rozvody a podpůrné systémy
 • Zdroje nepřerušeného napájení UPS od 1 kVA až po desítky MVA
 • Motorgenerátory NN i VN
 • Dynamické UPS systémy
 • Automatizované STS a ATS systémy
 • Běžná stavební elektroinstalace
 • Systémy běžného a nouzového osvětlení
 • Systémy uzemnění, pospojování a vf zemnění (pro telekomunikační účely)
 • Systémy pro omezení a ochranu před přepětím
 • Systémy pro ochranu před statickou elektřinou
 • Hromosvody
 • Systémy pro napájení požárně bezpečnostních zařízen
 • Systémy nouzového odstavení (Central Stop a Total Stop)

Zavřít

Chlazení

Více informací

Udržení stabilních vnějších podmínek je pro provoz vašich technologických systémů klíčové. Naše řešení zahrnují všechny systémy používané k udržení potřebné teploty a parametrů prostředí jako např. čistota vzduchu.

Typické technologie systému odvodu tepla a udržování parametrů okolí

 • systémy přesné klimatizace (DX, CW, hybridní systémy)
 • běžné klimatizační systémy (Split, VRV)
 • ekonomizéry provozu (vzduchové, vodní, chladivové)
 • rekuperační systémy
 • systémy pro přímé kapalinové chlazení
 • vzduchotechnické systémy pro hygienickou výměnu vzduchu (včetně VAV)
 • vzduchotechnické systémy pro požární a SHZ systémy
 • systémy pro vlhčení a odvlhčení vzduchu
 • systémy pro filtraci vzduchu
 • adiabatické předchlazovací systémy
 • systémy odvodu kondenzátu
 • systémy pro udržování přetlaků (ochrana před průnikem nečistot)
 • systémy detekce úniků chladicích a jiných kapalin nebo plynů
 • systémy vytápění podpůrných prostorů
 • separační a podpůrné systémy pro efektivní výměnu tepla

Zavřít

Systémy řízení

Více informací

Systémy řízení (měření a regulace) jsou zásadní pro dosažení provozní efektivity a snižování provozních nákladů. Nabízejí grafické, plně intuitivní prostředí pro konfiguraci provozních parametrů a režimů (typicky režim vysoké dostupnosti, vysoké efektivity, optimální a uživatelský). Všechny naše systémy jsou plně integrovatelné jak se systémy BMS, tak monitoringem.

Typické technologie systému řízení

 • Systémy řízení běžných a záložních zdrojů napájení
 • Systémy pro řízení a regulaci technologií chlazení
 • CRAC/CRAH
 • Kondenzační jednotka
 • Chiller
 • Oběhová čerpadla
 • Systémy pro řízení a regulaci vzduchotechnických systémů (AHU jednotky, FCU, ventilátory)
 • Systémy regulace množství chladicího vzduchu pro kritické technologie
 • Řízení a optimalizace distribučních cest
 • Řízení redundantního provozu kritických technologií
 • Systémy pro výrobu a dodávku technologické vody
 • Systémy pro řízení palivových systémů
 • Systémy pro integraci dílčích systémů

Zavřít

Monitoring

Více informací

Řešení vhodná pro malé serverovny i velká datová centra, technologické celky i sítě jednotlivých senzorů (IoT). Okamžitý přehled o stavu technologií, bezpečnosti, senzorech prostředí a dalších podpůrných systémech. Umožňuje zpětné analýzy všech dat a událostí a interoperabilitu s dalšími systémy.

Vlastnosti

 • Real-time / near-time monitorovací systém
 • Rychlá odezva, stabilita a integrované funkce řízení
  díky použité platformě
 • Škálovatelnost a modularita jádra systému
 • Identifikace opakovaných negativních trendů prostřednictvím sofistikované analýzy dat
 • Zjednodušené plánování & management díky
  analytickým funkcím nad dynamicky měřenými hodnotami, trendy (PUE, zatížení, kapacita zdrojů atd.)
 • Jednoduchá integrace s DCIM Moduly
 • Intuitivní obsluha a uživatelsky přívětivé prostředí
 • Plně customisovaná implementace
 • Propojení s IT a průmyslovými monitorovacími a řídicími systémy, otevřené API

Výhody

 • Přispívá k optimalizaci provozních nákladů
 • Vyšší dostupnost kritické infrastruktury
 • Soulad s procesy a certifikací (např. ITIL)
 • Personalizované ovládání celého systému
 • Otevřenost a bezpečnost řešení
 • Vysoká flexibilita řešení
 • Rozšiřování a upgrade systému za plného provozu
 • Možnost integrovat s libovolnými technologiemi, senzory a prvky bez omezení

Zavřít

Fyzická bezpečnost

Více informací

Systémy fyzické bezpečnosti navrhujeme a realizujeme vždy na míru na základě systému hodnocení rizik a jejich relevance ke konkrétnímu místu a technologii. Připravíme koncept fyzické bezpečnosti objektu a doporučení na omezení rizik a ve spolupráci s vámi vybereme nejlepší kombinaci opatření.

Typické technologie systému fyzické bezpečnosti

 • Systémy mechanických zábranných prostředků
 • Systémy elektrické a elektronické ochrany
 • Perimetrické systémy
 • Systémy elektrické kontroly vstupu a vjezdu (EACS)
 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Audio/video komunikátory
 • Systémy elektrické kontroly vstupu
 • Radarová detekce
 • Depozitní a klíčový systém

Zavřít

Požární bezpečnost

Více informací

Součást komplexního řešení ochrany majetku a osob. Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) je základní dokument pro přípravu projektové dokumentace výstavby či rekonstrukce objektu.

Typické technologie systému požární bezpečnosti

 • Elektrické požární signalizace (EPS)
 • Požárně bezpečnostní zařízení
 • Systémy detekce požáru včetně včasné detekce (VESDA)
 • Stabilní hasicí zařízení
 • Sprinklery
 • Plynová hasicí zařízení
 • Pěnové hasicí systémy
 • Aerosolové hasicí systémy
 • Systémy s vysokotlakou vodní mlhou
 • Systémy odtahu kouře
 • Ruční hasicí systémy a přístroje
 • Evakuační rozhlas a opticko-akustická signalizace

Zavřít

Síťová infrastruktura

Více informací

S ohledem na specifické požadavky klienta, specifika objektu a bezpečnostní aspekty navrhujeme základní topologii systému síťové infrastruktury, vyčlenění prostor pro jednotlivé systémy, dimenzování, umístění a koordinace tras a přesné umístění koncových zásuvek, racků a stojanů.

U datových center, kde síťová infrastruktura tvoří kritickou součást technologií, obvykle integrujeme 3 druhy datových sítí:

 • produkční datová síť určená pro samotné produkční ICT, které je na ní kriticky závislé
 • technologická datová síť pro kritické systémy provozních technologií
 • běžná kancelářská datová síť sloužící ostatním nekritickým provozním systémům.

 

Typické technologie síťové infrastruktury

 • Optické kabely svařované a předkonektorované
 • Metalické kabely svařované a předkonektorované
 • Patch panely optické a metalické
 • Patch kordy optické a metalické
 • Panely ODM a ODF
 • Systémy pro trasování optických kabelů
 • Systémy pro trasování metalických kabelů
 • Systémy pro management síťové infrastruktury

Zavřít

Fyzická infrastruktura

Více informací

Při realizaci fyzického zázemí pro vaše technologické systémy bereme v úvahu nejen vaše specifické požadavky, ale i specifika objektu nebo bezpečnostní aspekty.

Typické technologie fyzické infrastruktury

 • Technologické zdvojené podlahy
 • Technologické podhledy
 • Technologické stojany a skříně (rozvaděče a racky pro ICT, bateriové stojany apod.)
 • Systémy pro oddělení chladícího vzduchu (např. systémy pro teplou a studenou uličku racků ICT)
 • Ocelové podpůrné konstrukce (pro vnitřní a venkovní chladicí jednotky, rozvaděče, potrubí, výfukové a VZT systémy)
 • Zdvihací a manipulační technika
 • Antivibrační a protihluková opatření

Zavřít

Systémová integrace

Více informací

Systémová integrace je proces propojování různých subsystémů (např. napájení, chlazení atd.), v jeden fungující celek. Jednotlivé subsystémy mají vzájemné vazby definované projektovou dokumentací a komunikují buď vzájemně mezi sebou, nebo centrálně na platformě centrálního systému řízení (BMS).

Cílem integračního procesu je:

 • Maximální efektivita, dostupnost a bezpečnost celku
 • Kompatibilita a propojení jednotlivých subsystémů
 • Harmonizace jednotlivých subsystémů, aby jejich vzájemná interakce odpovídala projektové dokumentaci (návrhu) celku
 • Optimální fungování jednotlivých subsystémů v rámci

Zavřít

Máte dotaz? Napište nám